Algemene voorwaarden

Inhoudstafel

1. Identiteit van de ondernemer

2. Toepasselijkheid

3. Totstandkoming overeenkomst

4. Prijzen

5. Levering

6. Retourneren

7. Herroepingsrecht

8. Garantie

9. Aanbiedingen

10. Eigendomsvoorbehoud

11. Gegevensbeheer

12. Overmacht

13. Aansprakelijkheid

14. Betaling

 

1. Identiteit van de ondernemer/Contactgegevens

BOUGIE BY BRITT

Brusselsestraat 14A

1750 Sint-Martens-Lennik

Ondernemingsnummer: BE 0778.447.170

 

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Bougie By Britt. Deze aanbiedingen en voorwaarden kan iedere consument terugvinden op onze webshop/internetsite: www.bougiebybritt.be

2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.

3. Aanbiedingen en/of offertes van Bougie By Britt gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Bougie By Britt heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

6. Bougie By Britt kan de overeenkomst annuleren/wijzigen als er sprake is van fouten.

7. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Bougie By Britt zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Bougie By Britt garandeert dat alle geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst.

 

3. Totstandkoming overeenkomst

1. Als de Consument de bestelling van Bougie By Britt langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bougie By Britt langs elektronische weg de aanvaarding van de bestelling via mail.

2. Een overeenkomst tussen Bougie By Britt en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Bougie By Britt op haalbaarheid is beoordeeld.

3. Bougie By Britt behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

4. Prijzen

1. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

2. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

3. Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

 

5. Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument aan Bougie By Britt heeft kenbaar gemaakt.

2. De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen van Bougie By Britt zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bougie By Britt zal geaccepteerde overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

3. Alle bestellingen worden verwerkt en verzonden binnen de 7 dagen, met uitzondering van grote bestellingen. 

4. Levertermijn kan afwijking in geval van staking, ziekte, vakantie, etc.

5. Bougie By Britt is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de vervoersmaatschappij.

6. Alle leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt.

7. Aan de leveringsplicht van Bougie By Britt zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bougie By Britt geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

6. Retouren

1. Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument en zal doorgaan onder voorwaarden van Bougie By Britt.

2. Beschadigde zaken of zaken waarvan de verpakking of label ontbreekt, kunnen niet meer worden geretourneerd, noch terugbetaald worden.

3. Artikels die aangekocht worden onder de sales periode of met koppelverkoop kunnen niet geretourneerd worden.

 

7. Zichttermijn / herroepingssrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retouren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bougie By Britt heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bougie By Britt. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bougie By Britt er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

2. Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

 

8. Garantie

1. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Bougie By Britt. Dit kan hij doen door te mailen naar bougiebybritt@hotmail.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14dagen na levering aan Bougie By Britt gemeld worden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

2. Indien klachten van de consument door Bougie By Britt gegrond worden bevonden, zal Bougie By Britt naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bougie By Britt en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bougie By Britt) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bougie By Britt gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bougie By Britt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

9. Aanbiedingen

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de consument, behoudt Bougie By Britt zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3. Mondelinge toezeggingen verbindt Bougie By Britt slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van Bougie By Britt gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

5. Bougie By Britt kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Consument geleverde zaken blijven eigendom van Bougie By Britt totdat alle bedragen die de Consument verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan Bougie By Britt zijn voldaan.

2. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet van de consument zijn, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

3. De door Bougie By Britt geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

4. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

5. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bougie By Britt of een door Bougie By Britt aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bougie By Britt haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Bougie By Britt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bougie By Britt.

 

11. Gegevensbeheer

1. Indien u een bestelling plaatst bij Bougie By Britt, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bougie By Britt. Bougie By Britt houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

2. Bougie By Britt respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3. Bougie By Britt maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

12. Overmacht

1. Bougie By Britt is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Bougie By Britt behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bougie By Britt gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

4. Indien Bougie By Britt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

13. Aansprakelijkheid

1. Bougie By Britt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

14. Betaling

1. Betalingen kunnen via Bancontact, Paypal, Visa of Mastercard. 

2. Kortingscodes die gecommuniceerd worden via onze social media zijn maximum 1 maand geldig of zo lang staat aangegeven. Indien je een oudere kortingscode gebruikt wordt je bestelling geannuleerd.

 

Voor meerdere vragen ivm onze verkoopsvoorwaarden mag u steeds contact opnemen met ons via mail: bougiebybritt@hotmail.com

 

Bougie By Britt - Verzenden & Retourneren

Inhoudstafel

1. Verzenden

2. Retouren

3. Retouradres

 

1. Verzenden

1. Wanneer je een online bestelling geplaatst hebt bij Bougie By Britt zal deze bevestigd worden via mail aan de hand van een bevestigingsmail. Zolang u geen bevestigingsmail ontvangen hebt wordt de bestelling als nietig beschouwd.

2. Bestellingen worden binnen de 7 dagen verwerkt en verzonden, met uitzondering van grote bestellingen. 

3. Levertijd kan afwijken in geval van staking, ziekte, vakantie, etc.

 

2. Retouren

1. Op alle online aankopen van Bougie By Britt hebt u 14 dagen retourtijd.

2. Bent u niet tevreden van uw aankoop? Stuur een mailtje naar bougiebybritt@hotmail.com voor het verkrijgen van een retourformulier. Nadien vult u het volledige retourformulier in. Verzend je retour samen met je retourformulier naar onderstaand retouradres in puntje 3.

3. U mag steeds uw retours komen afgeven in Lennik uiteraard wel met een ingevuld retourformulier.

4. Retouren is steeds op eigen kosten.

5. Hou steeds je track & trace ticket bij van DPD. Bougie By Britt is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan retours.

6. Bougie By Britt stort jouw tegoed terug binnen 14 dagen na ontvangst en goedkeuring van de retour.

7. SALES kunnen NIET geretourneerd worden!

 

3. Retouradres

Bougie By Britt

Brusselsestraat 14A

1750 Sint-Martens-Lennik